Elegantní řešení Vaší
energetické nezávislosti.

Fotovoltaika

Úvod > Služby > Fotovoltaika > Legislativa a výkupní ceny

Legislativa a výkupní ceny

Způsoby výkupu vyrobené elektrické energie z fotovoltaických elektráren

 

1) Povinný výkup

Veškerá vyrobená energie je  dodávána do distribuční sítě za cenu, která je pro instalace spuštěné od 1.1.2011 do 31.12.2011 nastavena na hodnotu 7,50 Kč/kWh bez DPH pro instalace do 30kWp. Tato cena je státem garantována po dobu 20 let. Tento způsob je určen zejména pro pro instalace, kde není možno realizovat vlastní spotřebu elektrické energie. 

+ Výhodou je vyšší výkupní cena.

-  Nevýhodou je nutnost zřízení samostatné elektrické přípojky.

2) Zelený bonus

 Jedná se o způsob připojení, kdy je část elektrické energie spotřebovávaná v místě výroby a eventuální přebytky elektrické energie, které zde nejsou spotřebovány jsou dodávány do distribuční sítě. Tento způsob platby je ideální pro domácnosti či objekty, které mají významný podíl vlastní spotřeby elektrické energie.

Pro instalace spuštěné od 1.1.2011 do 31.12.2011 je nastavena na hodnotu 6,50 Kč/kWh bez DPH pro instalace do 30kWp. Dále je potřeba započítat úsporu, která vznikne tím, že veškerá vyrobná elektřina, která je spotřebována v daném přípojném místě, je zdarma.

+ Výhodou je, že není třeba zřizovat novou přípojku, solární elektrárna se napojí do stávajícího rozvodu elektrické sítě objektu.

+ Ušetříte na spotřebované energii. Máte ji totiž zdarma.

+ Distributor el. energie Vám zaplatí za každou kWh vyrobenou obnovitelným zdrojem (FVE) tzv. zelený bonus.

- Nevýhodou je nižší výkupní cena za každou vyrobenou kWh. Toto je však kompenzováno proplácení tzv. zelených bonusů i za Vámi spotřebovanou elektrickou energii, která je v daném místě spotřeby vyrobena.

Zjednodušeně platí, že při vlastní spotřebě minimálně 25% vyrobené elektřiny je forma zelených bonusů ekonomicky výhodnější.

V souvislosti s rozvojem konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou nabízí řada obchodníků výkup přebytků elektrické energie, která přeteče do distribuční soustavy. Výše ceny za tyto přebytky je závislá na konkrétním obchodníkovi.

 

Fotovoltaika a daně - aktuálně v roce 2011!

  • Solární daň - vztahuje se na FVE uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Výše této srážkové daně je 26% pro přímý výkup, 28% pro zelený bonus. Od solární daně jsou osvobozeny FVE do výkonu 30 kWp, které jsou umístěny na střechách a fasádách objektů.
  • DPH - u fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně zatím (v roce 2011) stále platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 10 % sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.
  • Daň z příjmu - příjmy z prodeje elektřiny nebo příjmy ze zelených bonusů se hodnotí jako Vaše ostatní příjmy dle §10 zákona č. 586/1992 Sb o daních z příjmu nebo jsou-li předmětem vašeho podnikání dle §7 zákona č. 586/1992 Sb o daních z příjmu. Od roku 2011 jsou 5-ti leté daňové prázdniny pro FVE zrušeny! Naposledy je možno využít osvobození od daně z příjmu (osvobození se nevztahuje na platby sociálního a zdravotního pojištění) u příjmů z FVE za rok 2010.
  • Odpisy - od roku 2011 se odepisuje pořizovací cena FVE rovnoměrně po dobu 240 měsíců dle § 30b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění. Současně se zohledňují již uplatněné odpisy a doba, po kterou byla FVE odepisována dříve tak, že se o tyto skutečnosti poníží cena a počet měsíců pro odpis FVE.
    Pro potřeby daňového přiznání za rok 2010 se FVE odepisují dle jednotlivých komponent zatříděných do příslušných odpisových skupin zrychleným nebo rovnoměrným způsobem dle Vaší volby. Odpisovou skupinu 1 lze uplatnit i rovnou do nákladů v roce pořízení FVE.
    Problematika zatřídění do odpisových skupin je však komplikovanější, proto doporučujeme v této záležitosti kontaktovat nás nebo Vašeho daňového poradce.
  • Zdravotní pojištění - platí se z příjmu z FVE vždy,a to ve výši 13,5 % z vypočteného vyměřovacího základu (roven polovině daňového základu).
  • Platba sociálního pojištění - povinnost platit sociální pojištění je bezprostředně svázána se statutem či právní subjektivitou konkrétního subjektu. Od plateb sociálního pojištění je fyzická osoba osvobozena v případě, že příjem z FVE je jeho vedlejším příjmem a tento příjem nepřesáhl pro rok 2010 částku 56 901,- Kč. V ostatních případech je povinen odvést na sociální pojištění 29,2 % z vypočteného vyměřovacího základu.
 
SMA Fronius IBC Regulus